Prawie 1,4 mld zł dla MŚP

Świeże antycovidowe pieniądze dla firm. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1,4 mld zł dla MŚP
 

1. Preferencyjne pożyczki na kapitał obrotowy dla firm

Informujemy, że powróci odnowiony Płynnościowy Fundusz Pożyczkowy, który zostanie zasilony kwotą ponad 1,2 mld zł. Fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców został uruchomiony w kwietniu zeszłego roku i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z tego źródła do biznesu trafiło już blisko 2 mld zł. Teraz dostępne będą kolejne fundusze.  To bardzo atrakcyjne rozwiązanie. O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy.

Nie będzie opłat i prowizji za uruchomienie kredytu, oprocentowanie pozostaje na poziome 0%.

Pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy usług zewnętrznych), jak również opcjonalnie na wydatki inwestycyjne. O pożyczki będzie można ubiegać się nadal u pośredników finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego od 3 kwartału 2021 roku.

2. Bony na cyfryzację

Ponad 110 mln zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na cyfryzację w formie dotacji pod nazwą "Bony na cyfryzację". Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup oprogramowania lub licencji oraz nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania z obszaru cyfryzacji. Wsparcie to ma pomóc w opracowaniu i sprawniejszym wprowadzeniu procesów innowacyjnych w firmach. "Bony na cyfryzację" będą dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czekamy na ogłoszenie harmonogramów konkursów.

Nowe możliwości, nowe wyzwania – PRZEMYSŁ 4.0

Nowe możliwości, nowe wyzwania - PRZEMYSŁ 4.0 

Konkurs organizowany przez PARP. Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0

Cel finansowania

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. 

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Jakie technologie mogą być dofinansowane:
 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).
Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie 800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Budżet konkursu 24 mln zł 
Nabór: od 15.06. 2021 do 30-06-2021 

Mapa drogowa dla Telvis Sp. z o.o.

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. rozpoczął koordynacje działań związanych z opracowaniem mapy drogowej dla przedsiębiorstwa TELVIS Sp. z o.o. Podjęta została aktywna współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. celem powstania oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz przygotowania projektu inwestycyjnego w jednym z obecnych konkursów ogłoszonych przez PARP.tj. poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Szybka ścieżka

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. przygotowała dokumentację aplikacyjną celem udziału w konkursie Szybka Ścieżka 1.1.1 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w II rundzie dla sektora MŚP. Utworzone celowe Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe z Liderem Konsorcjum TELVIS sp. z o.o.  złożyło wniosek aplikacyjny celem uzyskania dofinansowania. Planowany do realizacji projekt B+R przy współudziale Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz przedsiębiorstwa COMFORTEL sp. z o.o. firmy z branży IT oraz Lidera Konsorcjum firmy TELVIS Sp. z o.o. to wysokiej klasy interdyscyplinarny zespół bioinżynierów, naukowców, informatyków i elektroników, których celem jest ambitny projekt dotyczący opracowania rozwiązania wpisującego się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje KIS 1 Zdrowe Społeczeństwo. Obecnie projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Lista rankingowa z konkursu powinna ukazać się niebawem na stronach NCBiR.

Szybka ścieżka

Szybka Ścieżka 1.1.1- NCBIR

Projekty Badawczo – Rozwojowe – przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa (regiony słabiej rozwinięte)

Konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Cel finansowania: W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Głównym celem tematycznym jest wparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

1. Wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
2. Udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
3. Sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konkurs został podzielony na rundy dla dużych przedsiębiorstw oraz rundę dla sektora MŚP.


Poziomy wsparcia:


Mikroprzedsiębiorstwa
- do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Małe przedsiębiorstwa
- do 80 % wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Średnie przedsiębiorstwa
- do 75% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Duże przedsiębiorstwa
- do 65% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 40% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Jednostki naukowe
do 100% wydatków kwalifikowanych

Poziomy wsparcia na prace przedwdrożeniowe
- de minimis 90% kosztów kwalifikowanych
- usługi doradcze dla MSP 50% kosztów kwalifikowanych

Budżet Konkursu :
1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 300 mln zł w tym 100 mln dla dużych przedsiębiorstw i 200 mln dla sektora MŚP.
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu samodzielnie realizowanego przez MŚP wynosi 1 mln zł dla MŚP
3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych pozostałych projektów wynosi 2 mln zł dla MŚP

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
- 20 mln euro, – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
- 15 mln euro, – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Maksymalna wartość dofinansowania na prace przedwdrożeniowe: 200 tys. EUR w zakresie pomocy de minimis
Maksymalna wartość dofinansowania na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych 2 mln EUR.

Wydatki kwalifikowalne
a. Koszty wynagrodzeń pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.
b. Koszty podwykonawstwa – do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
c) Pozostałe koszty bezpośrednie
- koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
- odpłatne korzystanie z aparatury/ WNiP (leasing, wynajem, opłata licencyjna)
- koszty budynków i gruntów(do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) :
- dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
- wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
- amortyzacja budynków
d) Pozostałe koszty operacyjne
- materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
- sprzęt laboratoryjny, (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
- koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
- wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej);
- elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
- koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
- koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
d) Koszty pośrednie
- koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków;
- koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.);
- koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń;
- koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
- koszty ubezpieczeń majątkowych;
- koszty utylizacji odpadów;
- koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.
- opłaty skarbowe, opłaty notarialne;
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.;
- koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego;
- koszty usług księgowych, prawnych itp.;
- koszty materiałów biurowych.

Koszty prac przedwdrożeniowych (de minimis):
maksymalnie 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych
1. Koszty wynagrodzeń (W) wraz pozapłacowymi kosztami pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie)
2. Koszty podwykonawstwa (E)w tym wszelkie umowy o dzieło. Łączna wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowanych w ramach pomocy de minimis. Rozliczenie kosztów jest możliwe na zasadzie pomocy de minimis albo pomocy publicznej na usługi doradcze w MŚP.
3. Koszty bezpośrednie (Op)
Koszty narzędzi i sprzętu (na zasadzie odpisów amortyzacyjnych)
Koszty budynków i gruntów (raty dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, amortyzacja)
Pozostałe koszty operacyjne (materiały, np. surowce, odczynniki, półprodukty; drobne narzędzia i sprzęt, koszty utrzymania linii technologicznych, usługi rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
4. Koszty pośrednie (O) – rozliczane metodą ryczałtową, jednocześnie muszą spełniać dwa warunki: O=(W+Op)x25% oraz O≤15%x(W+Op+E+O)

 

Nabór do 20 kwietnia 2021r.

Dotacja z ŚCP

Dotacja z Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Działanie 1.2 RPO WSL – Pierwszy projekt badawczo – rozwojowy w konsorcjum Naukowo – Przemysłowym.

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. realizuję usługę zarządzania projektem badawczo – rozwojowym pt.:” Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu” dla Konsorcjum Centrum Naukowo-Przemysłowe -EMAG S. A. oraz Instytut Badawczy  EMAG Sieć Łukasiewicz.

Projekt jako jeden z 21 projektów rekomendowanych do wsparcia, jedyny w konsorcjum przemysł – nauka w województwie śląskim realizuje priorytetowy cel opracowania ekologicznego kompozytowego paliwa stałego dla kotłów małej i średniej mocy oraz opracowania technologii jego produkcji.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 4 mln zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 3,5 mln zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.cnp-emag.pl.

Skip to content