Archives kwiecień 2021

Szybka ścieżka

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. przygotowała dokumentację aplikacyjną celem udziału w konkursie Szybka Ścieżka 1.1.1 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w II rundzie dla sektora MŚP. Utworzone celowe Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe z Liderem Konsorcjum TELVIS sp. z o.o.  złożyło wniosek aplikacyjny celem uzyskania dofinansowania. Planowany do realizacji projekt B+R przy współudziale Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz przedsiębiorstwa COMFORTEL sp. z o.o. firmy z branży IT oraz Lidera Konsorcjum firmy TELVIS Sp. z o.o. to wysokiej klasy interdyscyplinarny zespół bioinżynierów, naukowców, informatyków i elektroników, których celem jest ambitny projekt dotyczący opracowania rozwiązania wpisującego się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje KIS 1 Zdrowe Społeczeństwo. Obecnie projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Lista rankingowa z konkursu powinna ukazać się niebawem na stronach NCBiR.

Szybka ścieżka

Szybka Ścieżka 1.1.1- NCBIR

Projekty Badawczo – Rozwojowe – przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa (regiony słabiej rozwinięte)

Konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Cel finansowania: W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Głównym celem tematycznym jest wparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

1. Wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
2. Udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
3. Sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konkurs został podzielony na rundy dla dużych przedsiębiorstw oraz rundę dla sektora MŚP.


Poziomy wsparcia:


Mikroprzedsiębiorstwa
- do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Małe przedsiębiorstwa
- do 80 % wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 60% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Średnie przedsiębiorstwa
- do 75% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Duże przedsiębiorstwa
- do 65% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych
- do 40% wydatków kwalifikowalnych w przypadku prac rozwojowych
Jednostki naukowe
do 100% wydatków kwalifikowanych

Poziomy wsparcia na prace przedwdrożeniowe
- de minimis 90% kosztów kwalifikowanych
- usługi doradcze dla MSP 50% kosztów kwalifikowanych

Budżet Konkursu :
1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 300 mln zł w tym 100 mln dla dużych przedsiębiorstw i 200 mln dla sektora MŚP.
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu samodzielnie realizowanego przez MŚP wynosi 1 mln zł dla MŚP
3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych pozostałych projektów wynosi 2 mln zł dla MŚP

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
- 20 mln euro, – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
- 15 mln euro, – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Maksymalna wartość dofinansowania na prace przedwdrożeniowe: 200 tys. EUR w zakresie pomocy de minimis
Maksymalna wartość dofinansowania na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych 2 mln EUR.

Wydatki kwalifikowalne
a. Koszty wynagrodzeń pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.
b. Koszty podwykonawstwa – do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
c) Pozostałe koszty bezpośrednie
- koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
- odpłatne korzystanie z aparatury/ WNiP (leasing, wynajem, opłata licencyjna)
- koszty budynków i gruntów(do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) :
- dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
- wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
- amortyzacja budynków
d) Pozostałe koszty operacyjne
- materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
- sprzęt laboratoryjny, (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
- koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie;
- wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej);
- elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
- koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu;
- koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
d) Koszty pośrednie
- koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków;
- koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.);
- koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń;
- koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu;
- koszty ubezpieczeń majątkowych;
- koszty utylizacji odpadów;
- koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.
- opłaty skarbowe, opłaty notarialne;
- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.;
- koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego;
- koszty usług księgowych, prawnych itp.;
- koszty materiałów biurowych.

Koszty prac przedwdrożeniowych (de minimis):
maksymalnie 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych
1. Koszty wynagrodzeń (W) wraz pozapłacowymi kosztami pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie)
2. Koszty podwykonawstwa (E)w tym wszelkie umowy o dzieło. Łączna wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowanych w ramach pomocy de minimis. Rozliczenie kosztów jest możliwe na zasadzie pomocy de minimis albo pomocy publicznej na usługi doradcze w MŚP.
3. Koszty bezpośrednie (Op)
Koszty narzędzi i sprzętu (na zasadzie odpisów amortyzacyjnych)
Koszty budynków i gruntów (raty dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, amortyzacja)
Pozostałe koszty operacyjne (materiały, np. surowce, odczynniki, półprodukty; drobne narzędzia i sprzęt, koszty utrzymania linii technologicznych, usługi rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
4. Koszty pośrednie (O) – rozliczane metodą ryczałtową, jednocześnie muszą spełniać dwa warunki: O=(W+Op)x25% oraz O≤15%x(W+Op+E+O)

 

Nabór do 20 kwietnia 2021r.

Skip to content