Statut

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego:
– nazwa: GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.
– siedziba: ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice,

2. Sprawami organizacyjnymi i pedagogicznymi zarządza Prezes, który :
– organizuje pracę placówki,
– organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczną, 
– zatrudnia kadrę dydaktyczną oraz innych pracowników koniecznych 
do realizacji procesu dydaktycznego, 

3. Prowadzącym placówkę kształcenia ustawicznego jest GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.

Rozdział II
Cele i zadania placówki

1. Organizacja nauczania w formach pozaszkolnych,
2. Przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz uprawnień z zakresu :
– BHP, Techniczne / specjalistyczne /, Ekonomiczne, Finansowe, Prawne, Medyczne, Marketingowe,
3. Stosowanie nowoczesnych metod i technik przekazu wraz z ćwiczeniami 
praktycznymi,

Rozdział III
Struktura organizacyjna placówki

1. Podstawą struktury organizacyjnej placówki szkoleniowej jest grupa 
dydaktyczna, a formą pracy jest godzina lekcyjna trwająca 45 min.
2. Grupę stanowi określona liczba osób w zależności od kryteriów kursu
i powstaje na podstawie zgłoszeń do zaprezentowanej oferty,
3. Ukończenie kursu, szkolenia upoważnia do wydania zaświadczenia 
zarejestrowanego w rejestrze zaświadczeń.
4 Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki realizowane jest 
przez biuro rachunkowe, z którym podpisana jest stosowna umowa.
5. Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki 
pozyskiwane są z odpłatności zlecających przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1. Organizatorami placówki są Zarząd i Rada Pedagogiczna jako organ 
doradczy złożony z wykładowców a powołany przez właścicieli GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.
2. Prawa i obowiązki pracowników wynikają z postanowień Kodeksu Pracy i stosownych umów.
3. Obowiązki uczestników wynikają z programu nauczania i obowiązujących etycznych norm postępowania . 
4. Placówka używa pieczęci widniejących na Statucie.